Doelstelling

Volg ons op Facebook https://www.facebook.com/OuderraadGbsAkcent

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en de school. Het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen gehouden.

Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school. De ouderraad ondersteunt volledig het pedagogisch project van de school.

De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en om de schoolcarrière van alle kinderen op een aangename manier te verrijken en zo tegemoet te komen aan de noden van alle kinderen.

De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren.

Om de algemene en specifieke doelstellingen te verwezenlijken:

Organiseert de ouderraad allerlei activiteiten van informatieve, vormende en creatieve aard ;

Neemt hij allerlei initiatieven en belegt activiteiten die de samenwerking tussen de school en de ouders kunnen bevorderen;

Belegt hij activiteiten van sociale en culturele aard om de ouderwerking op school vorm te geven en ook materieel te ondersteunen;

De ouderraad ziet erop toe dat de winstgevende activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen aan alle kinderen;

De ouderraad staat op één lijn met de school en omgekeerd. Hij bespreekt alle punten die worden aangebracht door ouders en schoolteam op een neutrale en objectieve manier en communiceert dit naar alle partijen, zodanig dat elke partij zich goed kan blijven voelen;

De ouderraad publiceert alle verslagen van de vergaderingen op de website van de school, zodanig dat alle ouders dit kunnen consulteren;

Hij maakt op het einde van het schooljaar een overzicht van alle activiteiten om resultaten van inkomsten en uitgaven (zonder bedragen) in beeld te brengen en laat dit via brief verspreiden naar alle ouders

OR Infoavond 2022-2023