ICT

ICT

ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie.


Informatietechnologie (IT) is de technologie die de gebruiker toegang verleent tot een grote hoeveelheid van diverse soorten informatie. IT combineert tekst, beeld en klank.


Communicatietechnologie (CT) is de technologie die de gebruiker in staat stelt op een snelle manier te communiceren en informatie uit te wisselen ongeacht de plaats waar hij zich bevindt. Voorbeelden : e-mail, internet, chat, gsm en sms.


Via ICT komt een massa (al dan niet gestructureerde) informatie op ons af. Het adequaat omgaan met informatie om problemen op te lossen of nieuwe informatie te genereren, zowel op individueel vlak als in een maatschappelijke context, leidt tot meer kennis. Daarom kan onze samenleving getypeerd worden als een informatie- en kennismaatschappij.


Vermits sommige kinderen thuis weinig of niet de kans krijgen om te gaan met de vermelde technologieën merken we een nieuwe soort van kansarmoede op die zich steeds verder ontwikkelt . De school heeft daarom als taak de kenniskloof die ontstaat op het gebied van ICT zoveel mogelijk te dichten. Door op school aan ieder kind de basis van ICT te leren, wordt het verschil tussen beide groepen kinderen zo klein mogelijk gehouden. Belangrijk want wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind vroeg of laat met ICT in aanraking zal komen.


De taak van een basisschool gaat uiteraard veel verder dan het ter beschikking stellen van toestellen. Wij streven een tweevoudige aanpak na

  • enerzijds moeten de leerkrachten proberen ICT zo goed mogelijk te integreren binnen de dagelijkse klaspraktijk

  • anderzijds is het aanbieden van lespakketten (leren programmeren, kennis over de 'online gevaren', ...) aan de leerlingen gewoonweg noodzakelijk om klaar te zijn voor de toekomst

Vandaar dat we als school de leerlingen ook een eigen emailadres aanbieden. Dit adres is niet alleen een middel om met elkaar, en met de leerkrachten te communiceren; maar fungeert ook als sleutel tot heel wat bijhorende apps.

Achterliggend is het adres door ons voorzien via Google. Deze educatieve omgeving is net zoals de zakelijke variant (en in tegenstelling tot een persoonlijk- privé account) bij de kernservices volledig gevrijwaard van advertenties. Ook worden persoonlijke gegevens niet gebruikt om advertenties te targetten. Meer informatie hierover kan je raadplegen op volgende link.


Aangezien ICT razendsnel evolueert (om de zeven jaar verdubbelt momenteel de hoeveelheid beschikbare informatie), dringt levenslang leren zich op om de snelle evolutie enigszins te kunnen bijbenen.

Continue navorming voor de klastitularis, maar ook voor de bijzondere leermeesters en niet in het minst voor de ICT-coördinator is onontbeerlijk.