Ondersteuning

CLB

Het schoolbestuur sloot een beleidscontract af met het Vrij CLB van Halle.

Contactgegevens:

Vrij CLB Halle

Ninoofsesteenweg 7

1500 Halle

tel.: 02/356.55.23

fax.: 02/356.40.64

www.clbhalle.be

info@clbhalle.be

Het CLB-team voor onze school:

Onthaalmedeweker: Pieter Arijs: 0492/464.869

CLB-verpleegkundige: Natascha De Beule

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. Je kan bij het CLB terecht met heel wat vragen. Ze zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis.

Ze werken op verschillende vlakken samen met de school, maar ze behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij hen terecht.

Je kan naar het CLB…

 • als je ergens mee zit;
 • of je niet goed in je vel voelt;
 • je moeite hebt met leren;
 • voor keuze- en beroepskeuzehulp;
 • als je vragen hebt over je gezondheid, je lichaam,…
 • met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid;
 • voor inentingen.

Je moet naar het CLB…

 • als je te vaak afwezig bent op school;
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs

Algemene en gerichte consulten

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de artsen en verpleegkundigen van het CLB. Die onderzoeken zijn verplicht. Ze vinden plaats in de 1ste en de 2de kleuterklas en in het

1ste, 3de en 5de leerjaar.

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen.

Je kan ook met de dokter een afspraakje maken op een later tijdstip.

Je mag de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden.

Profylactische maatregelen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen ze het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.

Bijlage: overzicht van de aan het CLB te melden besmettelijke ziekten

• Bof

• Buiktyfus

• Calicivirusinfecties (darminfectie)

• Campylobacteriose (darminfectie)

• Kroep (difterie )

• E. coli-infecties ( ernstige vorm van buikgriep)

• Entamoeba histolytica-infecties (darminfectie)

• Gastro-enteritis

• Giardiasis

• Haemophilus influenzae type b-infecties

• Hepatitis A

• Hepatitis B

• Hiv-infectie

• Hoofdluizen

• Impetigo

• Kinkhoest

• Mazelen

• Meningitis

• Meningokokkose

• Mollusca contagiosa

• Pneumokokkose

• Poliomyelitis

• Rotavirusinfecties

• Rodehond (Rubella)

• Schurft (Scabiës)

• Roodvonk (Scarlatina) en andere groep A-streptokokkeninfecties

• Schimmelinfecties

• Shigellose (ernstige vorm van buikgriep)

• Tuberculose

• Varicella (windpokken)

• Virale meningitis

• Voedselintoxicaties

• Yersiniose ( ernstige vorm van buikgriep)

Het CLB-dossier

Kom je bij het CLB voor begeleiding, dan wordt een dossier opgemaakt. Daarin komt alles wat met het kind en de begeleiding te maken heeft. Het CLB bespreekt alles met het kind of de ouder en houdt zich uiteraard aan enkele regels:

 1. In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 2. Het CLB behandelt de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
 3. Het CLB houdt zich aan het beroepsgeheim en het "decreet rechtspositie minderjarigen".
 4. Het CLB raadpleegt, zo nodig, het leerlingendossier op school.

Vanaf 12 jaar is je kind meestal bekwaam om het dossier zelf in te kijken. Meestal, want daarop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met toestemming van het kind.

Is het kind jonger dan 12 jaar, dan mogen de ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Ouders of kind kunnen een kopie vragen van de gegevens die ze mogen inkijken. Dat gebeurt wel altijd met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en

gegevens over je kind mag je laten verbeteren en aanvullen. Men kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die verplicht verwerkt worden, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.n mag voor niets anders dienen dan jeugdhulp.

Gaat je kind naar een andere school dan gaat zijn/haar dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven de CLB's verplicht door.

Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.

Wil je niet dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat, dan moet je dat binnen de 10 dagen na inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan het (oude) CLB.

Dat moet zo snel omdat het dossier anders automatisch verhuist met de inschrijving.

Het CLB houdt het dossier minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van jouw CLB, te tellen vanaf het laatste medisch onderzoek.

Meer informatie vind je op de website www.clbninove.be of www.ond.vlaanderen.be/clb

Oudercomite en schoolraad

Wie zijn kind aan de school toevertrouwt hoort automatisch bij wat de “oudervereniging” heet.

De leden van het “oudercomité” worden uit de oudervereniging gekozen. De betekenis en precieze rol van een oudercomité wordt bepaald door de mensen die er deel van uitmaken. Elke school heeft zijn eigenheid en dat geldt ook voor de oudercomités die er aan verbonden zijn. Het oudercomité is een spreekbuis van de ouders tegenover de school en het schoolbestuur. Het is bekommerd om de gehele schoolgemeenschap in het algemeen en om alle kinderen in het bijzonder. Het biedt de mogelijkheid om zowel positieve als negatieve ervaringen in verband met de school mee te delen, ideeën uit te wisselen over hoe de school kan uitgebouwd worden. De directeur en soms een afvaardiging van de leerkrachten nemen af en toe deel aan de vergaderingen van het oudercomité. Ons oudercomité is aangesloten bij KOOGO.

Sinds 1992 is de verhouding ouders-school-schoolbestuur wettelijk geregeld. De ouders hebben een officiële vertegenwoordiging gekregen in de “schoolraad”, waardoor ze daadwerkelijk kunnen deelnemen aan het beleid van de school. Vierjaarlijks worden de vertegenwoordigers gekozen die een stem kunnen uitbrengen over allerlei zaken in verband met schoolorganisatie en schoolbeleid.

De oudercomités hebben door het oprichten van deze raad een nieuwe mogelijkheid gekregen om hun visie kenbaar te maken aan de beleidsmensen. De schoolraad geeft namelijk adviezen die het college van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad niet zonder meer naast zich neer kunnen leggen.

De schoolraad is een belangrijk gemeentelijk adviesorgaan inzake onderwijs; hij bestaat uit 3 geledingen: ouders, plaatselijke gemeenschap en onderwijzend personeel. De directeur doet dienst als waarnemer.

Onze school heeft 1 oudercomité voor de 3 vestigingsplaatsen.